menu

Otidiformes
Floricans, bustards and korhaans

name latin name german name english name species in collection
Otididae
Trappen
Trappen Bustards 7 7
trivial name latin name name specimens
Grote Trap
Otis tarda
Otis tarda 4 4
Kleine Trap
Tetrax tetrax
Tetrax tetrax 1 1
Koritrap
Ardeotis kori
Ardeotis kori 1 1

Random specimens