menu

Ploceidae
Ploceidae
family of Passeriformes

latin name german name english name species in collection
Amblyospiza 1 1
Bubalornis 1 1
Dinemellia 1 1
Euplectes 4 4
Foudia 1 1
Ploceus 3 3
Quelea 1 1
Sporopipes 1 1
trivial name latin name name specimens
Baglafecht Weaver
Ploceus baglafecht
Ploceus baglafecht 1 1
Village or Layard's Weaver
Ploceus cucullatus
Ploceus cucullatus 3 3
Vieillot's Black Weaver
Ploceus nigerrimus
Ploceus nigerrimus 1 1
White-headed Buffalo-Weaver
Dinemellia dinemelli
Dinemellia dinemelli 2 2
Red-billed Quelea
Quelea quelea
Quelea quelea 2 2
Speckle-fronted Weaver
Sporopipes frontalis
Sporopipes frontalis 1 1
Madagascar Red Fody
Foudia madagascariensis
Foudia madagascariensis 4 4
Grosbeak Weaver
Amblyospiza albifrons
Amblyospiza albifrons 1 1
Red-billed Buffalo-Weaver
Bubalornis niger
Bubalornis niger 1 1
Yellow-crowned Bishop
Euplectes afer
Euplectes afer 1 1
Red-collared Widowbird
Euplectes ardens
Euplectes ardens 1 1
Southern Red Bishop
Euplectes orix
Euplectes orix 1 1

Random specimens