Tinamidae

Latin name german name
Crypturellus
Eudromia
Nothoprocta
Rhynchotus
Trivial name Latin name
Elegant Crested-Tinamou Eudromia elegans
Chilean Tinamou Nothoprocta perdicaria
Red-winged Tinamou Rhynchotus rufescens
Tataupa Tinamou Crypturellus tataupa