Giant Kingbird
Tyrannus cubensis

loading page content


loading page content