Oreoscoptes

Trivial name Latin name
Sage Thrasher Oreoscoptes montanus

1 According to Hartmann (2000a, 2000b and 2016)