Otididae

text

Latin name german name
Afrotis
Ardeotis
Chlamydotis
Lophotis
Otis Trappen
Tetrax