Otididae

text

Letenschappelijke benaming Duitse benaming
Ardeotis
Chlamydotis
Otis Trappen
Tetrax
triviale naam Letenschappelijke benaming
Grote Trap Otis tarda
Koritrap Ardeotis kori
Kleine Trap Tetrax tetrax
Westelijke Kraagtrap Chlamydotis undulata
Oostelijke Kraagtrap Chlamydotis macqueenii