Gallirallus

trivial name latin name
Slaty-breasted Rail Gallirallus striatus