Parkesia

Trivial name Latin name
Northern Waterthrush Parkesia noveboracensis