Colius

trivial name latin name
White-backed mousebird Colius colius
Speckled Mousebird Colius striatus