Colius

Trivial name Latin name
White-backed mousebird Colius colius
Speckled Mousebird Colius striatus