Eurypygidae

latin name german name
Eurypyga
trivial name latin name
Sunbittern Eurypyga helias