Struthionidae

latin name german name
Struthio
trivial name latin name
Ostrich Struthio camelus