Tytonidae

学名 ドイツ語名
Phodilus Maskeneulen
Tyto Schleiereulen
trivial name 学名
メンフクロウ Tyto alba
イスパニオラメンフクロウ Tyto glaucops
アメリカメンフクロウ Tyto furcata
ニセメンフクロウ Phodilus badius