Meleagris

Trivial name Latin name
Wild turkey Meleagris gallopavo
Ocellated Turkey Meleagris ocellata

1 According to Hartmann (2000a, 2000b and 2016)