Stagonopleura

trivial name latin name
Diamond Firetail Stagonopleura guttata