Streptopelia

Trivial name Latin name
Eurasian Collared-Dove Streptopelia decaocto
European Turtle-Dove Streptopelia turtur
Island Collared-Dove Streptopelia bitorquata
Laughing Dove Streptopelia senegalensis
Oriental turtle dove Streptopelia orientalis
Ring-necked Dove Streptopelia capicola
Red Collared-Dove Streptopelia tranquebarica
Mourning Collared-Dove Streptopelia decipiens
Spotted Dove Streptopelia chinensis

comparison of wing and tail configuration