Eudromia

trivial name latin name
Elegant Crested-Tinamou Eudromia elegans