Eudromia

Trivial name Latin name
Elegant Crested-Tinamou Eudromia elegans

1 According to Hartmann (2000a, 2000b and 2016)