Zonotrichia

trivial name latin name
White-crowned sparrow Zonotrichia leucophrys