Zonotrichia

Trivial name Latin name
White-crowned sparrow Zonotrichia leucophrys