Pytilia

trivial name latin name
Yellow-winged pytilia Pytilia hypogrammica