Meleagris

trivial name latin name
Wild turkey Meleagris gallopavo
Ocellated Turkey Meleagris ocellata