Tinamidae

latin name german name
Eudromia
trivial name latin name
Elegant Crested-Tinamou Eudromia elegans