Polioptilidae

latin name german name
Polioptila
trivial name latin name
Cuban Gnatcatcher Polioptila lembeyei