Odontophoridae

latin name german name
Callipepla
trivial name latin name
Elegant Quail Callipepla douglasii