Pachyptila

Trivial name Latin name
Antarctic Prion Pachyptila desolata
Fairy or Fulmar Prion Pachyptila turtur

1 According to Hartmann (2000a, 2000b and 2016)