Eudromia

Trivial name Latin name
Elegant Crested-Tinamou Eudromia elegans