Parkesia

trivial name latin name
Northern Waterthrush Parkesia noveboracensis