Laniarius

trivial name latin name
Crimson-breasted Gonolek Laniarius atrococcineus
Common Gonolek Laniarius barbarus
Black-headed Gonolek Laniarius erythrogaster
Turati's boubou Laniarius turatii