Cettiidae

latin name german name
Cettia
Urosphena
trivial name latin name
Cettis Warbler Cettia cetti
Asian Stubtail Urosphena squameiceps