Eurypygidae

Latin name german name
Eurypyga
Trivial name Latin name
Sunbittern Eurypyga helias