Tytonidae
Barn-owls

Latin name german name
Phodilus Maskeneulen
Tyto Schleiereulen
Trivial name Latin name
Common Barn-owl Tyto alba
Ashy-faced Owl Tyto glaucops
American Barn Owl Tyto furcata
Oriental bay owl / Asian bay owl Phodilus badius