Palmtaube
Streptopelia senegalensis

Lade Artseite


Lade Artseite