Temmincktragopan
Tragopan temminckii

Lade Artseite


Lade Artseite