Oena

Trivialname Lateinischer Name
Kaptäubchen Oena capensis