Mergus
Säger

Trivialname Lateinischer Name
Gänsesäger Mergus merganser
Mittelsäger Mergus serrator
Kappensäger Mergus cucullatus
Schuppensäger Mergus squamatus

Flügel- und Steueraufbau im Artenvergleich1

1 In Anlehnung an Hartmann (2000a, 2000b and 2016)