Laniarius

Trivialname Lateinischer Name
Rotbauchwürger Laniarius atrococcineus
Goldscheitelwürger Laniarius barbarus
Scharlachwürger Laniarius erythrogaster
Turatiwürger Laniarius turatii