Anser
Feldgänse

Trivialname Lateinischer Name
Saatgans Anser fabalis
Graugans Anser anser
Blässgans Anser albifrons
Kaisergans Anser canagicus
Kurzschnabelgans Anser brachyrhynchus
Zwerggans Anser erythropus
Zwergschneegans Anser rossii
Schneegans Anser caerulescens
Streifengans Anser indicus

Flügel- und Steueraufbau im Artenvergleich1

1 In Anlehnung an Hartmann (2000a, 2000b and 2016)