Tinamidae

Lateinischer Name Deutscher Name
Eudromia
Nothoprocta
Trivialname Lateinischer Name
Perlsteißhuhn Eudromia elegans
Chilesteißhuhn Nothoprocta perdicaria