Pittidae
Pittas

Lateinischer Name Deutscher Name
Hydrornis
Pitta
Trivialname Lateinischer Name
Kappenpitta Pitta sordida
Weißbrustpitta Pitta maxima
Bengalenpitta Pitta brachyura
Granatpitta Pitta granatina
Rostbauchpitta Pitta oatesi
Grünscheitelpitta Hydrornis ellioti
Bindenpitta Hydrornis guajanus