Leioptila

trivial name latin name
Rufous-backed Sibia Leioptila annectens